Načela opolnomočenja žensk (WEP)

Načela opolnomočenja žensk (WEP)

Enake možnosti za vse – že zdaj izvajamo številne ukrepe

V Lidlu Slovenija tako v podjetju kot v dobavni verigi aktivno spodbujamo enakopravnost. Prepričani smo, da enake možnosti in raznolikost pomenijo temelje uspešnega, trajnostno usmerjenega podjetja, kar smo jasno zapisali tudi v Temeljnih načelih družbe in Kodeksu ravnanja.

Že leta 2016 smo osnovali iniciativo Lidija, s katero omogočamo lažji prehod žensk na vodstvene položaje. Lidija je naša zaveza za podpiranje temeljnih vrednot raznolikosti in vključenosti žensk, zato želimo zagotoviti, da se zastopanost žensk na najvišjih ravneh v našem poslovanju nenehno povečuje.

Kaj konkretno pomenijo enake možnosti za vse?

- Povečanje deleža žensk na vodstvenih položajih: Naš cilj je spodbuditi več žensk, da zasedejo položaje v srednjem in visokem menedžmentu. Velik izziv pri tem za moške in ženske je usklajevanje družinskega in poklicnega življenja. Zato Skupina Lidl svoje zaposlene aktivno informira o različnih možnostih organizacije časa v nosečnosti ter med porodniškim in starševskim dopustom.

 - Enake poklicne možnosti za vse zaposlene: Naša enotna struktura plač temelji na objektivnih merilih, kot so delovne izkušnje, strokovno znanje in spretnosti. Zagotavljamo tudi enake možnosti usposabljanja in izobraževanja.

- Zaupniki za vse zaposlene: Zaposlenim so za pogovor o delu, tudi za pritožbe v zvezi z razlikovanjem in enakimi možnostmi, na voljo nepristranski in neodvisni zaupniki. Vsem zaposlenim nudimo tudi možnost brezplačnega anonimnega psihološkega svetovanja zunanjega strokovnjaka, na katerega se lahko obrnejo v primeru zasebnih težav, vprašanj ali težkih situacij .

 - Enake možnosti tudi v naših dobavnih verigah: V okviru naše podjetniške odgovornosti se tudi v Lidlovih dobavnih verigah zavzemamo za enakopravnost in enake možnosti. Poslovne partnerje z vsega sveta zavezujemo k zagotavljanju enakih možnosti ter o tem obveščamo v naši Zavezi h korporativni dolžnosti skrbnega ravnanja na področju človekovih pravic in okoljevarstva pri nabavi izdelkov.

- Interne raziskave: S sodelavkami na vodstvenih položajih v upravi, prodaji in skladišču smo izvedli interno raziskavo v obliki fokusnih skupin. Na podlagi ugotovitev smo zasnovali prve ukrepe za boljšo prehodnost Lidlovk na vodstvene položaje.

- Možnost dela od doma: Za zaposlene, kjer delovni proces to omogoča, smo uvedli možnost dela od doma. Ta ukrep se je med zaposlenimi izkazal za enega najbolj priljubljenih, saj omogoča lažje usklajevanje poklicnih in zasebnih obveznosti.

- Zaposlitveni oglasi v ženski obliki: že dve leti zapored v mesecu marcu vse zaposlitvene oglase naslavljamo v ženski obliki. S tem želimo spodbujati enakost in premakniti dosedanje stanje generične uporabe moške slovnične oblike.

Skupina Lidl s podpisom pobude Organizacije združenih narodov (OZN) podpira zagotavljanje enakih možnosti

- Želimo povečevati delež žensk v srednjem in visokem menedžmentu.
- Osredotočamo se na enotno strukturo plač, ki temelji na objektivnih merilih, kot so delovne izkušnje, strokovno znanje in spretnosti.
- Tudi naše poslovne partnerje v dobavni verigi zavezujemo k zagotavljanju enakih možnosti.
- V Lidlu Slovenija od leta 2016 v okviru iniciative Lidija spodbujamo ženske, da zasedejo položaje v srednjem in visokem menedžmentu.

OZN-ova Načela opolnomočenja žensk (WEP)

Logo WEP

Načela opolnomočenja žensk (WEP), ki so bila oblikovana leta 2015 v okviru OZN za ženske (UN Women) in globalnega dogovora OZN (UN Global Compact), so prva globalna pobuda, ki ciljno obravnava spodbujanje in krepitev vloge žensk v podjetjih.

Podjetja krepijo enakost spolov z udejanjanjem sedmih načel:

1. Udejanjanje kulture vodenja, ki spodbuja enakopravnost.

2. Pravična obravnava vseh moških in žensk na trgu dela – upoštevanje in spoštovanje človekovih pravic in prepoved diskriminacije.

3. Zagotavljanje pogojev za zdravje, varnost in blaginjo vseh zaposlenih na delovnem mestu.

4. Spodbujanje izobraževanja, usposabljanja in poklicnega razvoja žensk.

5. Spodbujanje ženskega podjetništva, krepitev njihove vloge na trgu dela, spoštovanje njihovega dostojanstva pri vseh tržnih dejavnostih.

6. Spodbujanje enakopravnosti s skupnimi pobudami in lobiranjem.

7. Merjenje napredka na področju enakosti med spoloma in obveščanje o njem.

Načela temeljijo na praktičnih izkušnjah v gospodarstvu, njihov namen pa je podpora podjetjem pri prilagoditvi obstoječih ali uvedbi novih potrebnih predpisov in programov za spodbujanje žensk.